Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Pravidlá

UKÁŽ SVOJ TALENT

Podmienky registrácie

Tieto podmienky registrácie (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky registrácie do programu „Ukáž svoj talent“ (ďalej len „Program“).

I.

Vyhlasovateľ Programu:

Nadácia PARTNERS
Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava
IČO: 42 128 986
zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútre Slovenskej republiky
reg. č. 203/Na- 2002/888
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

II.

Registrácia do Programu

Registrácia do bude prebiehať od 15.08.2019 do 31.12.2019 prostredníctvom webovej stránky www.nadaciapartners.sk

III.

Účasť v Programe

 1. Program je určený fyzickým osobám vo veku od 16 do 21 rokov, ktoré majú preukázateľný talent v oblasti športu, umenia, vedy, jazykov a pod. a svoj talent preukážu vo forme videa svojej osoby alebo prezentácie svojej osoby (ďalej len „Prezentácia“), ktorá bude priložené vo forme súboru pri registrácii do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk.
 2. Účastníkom Programu sa stane každá fyzická osoba, ktorá:
  1. sa zaregistruje do Programu sa na web stránke www.nadaciapartners.sk a súčasne
  2. pri registrácii do Programu sa na web stránke www.nadaciapartners.sk priloží vlastnú Prezentáciu a súčasne
  3. ku dňu registrácie do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk dosiahla vek 16 rokov a súčasne
  4. ku dňu registrácie do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk neprekročila vek 21 rokov a súčasne,
  5. nie je vylúčená z účasti v Programe niektorým z ustanovení týchto Podmienok Programu
  (ďalej len „Účastník Programu“).
 3. Každý Účastník Programu sa môže do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk zaregistrovať len raz. V prípade viacnásobnej registrácie bude posudzovaná len prvá registrácia.
 4. Z účasti v Programe sú vylúčené osoby alebo budú vylúčení Účastníci programu (zaregistrované osoby), ktopré/ktorí:
  1. sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi,
  2. sú rodinnými príbuznými zamestnanca Vyhlasovateľa v priamom rade,
  3. sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 750 701, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 44999/B (ďalej len „PGSK“),
  4. sú podriadenými finančnými agentmi PGSK,
  5. sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta PGSK v priamom rade,
  6. nespĺňajú podmienky účasti v Programe alebo ktorúkoľvek z nich,
  7. konajú v rozpore s týmito Podmienkami Programu,
  8. uviedli pri registrácii do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
  9. v čase registrácie do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk dosiahli plnoletosť a na výzvu Vyhlasovateľa v lehote stanovenej Vyhlasovateľom dosiahnutie plnoletosti v čase registrácie do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk Vyhlasovateľovi nepreukázali,
  10. v čase registrácie do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk nedosiahli plnoletosť a na výzvu Vyhlasovateľa v lehote stanovenej Vyhlasovateľom nepredložili písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v Programe,
  11. na výzvu Vyhlasovateľa v lehote stanovenej Vyhlasovateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk.
 5. Osoby vylúčené z účasti v Programe nebudú do Programu zaradené. Účastníci programu vylúčení Vyhlasovateľom z dôvodov podľa ods. 4 budú z Programu vyradení V prípade, ak Vyhlasovateľ zistí, že víťaz je osobou vylúčenou z Programu alebo Účastníkom programu vylúčeným z Programu, takýto víťaz nemá nárok na finančnú cenu. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v Programe a/alebo vylúčenia akejkoľvek osoby alebo Účastníka Programu z Programu a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť s konečnou platnosťou Vyhlasovateľ.
 6. Účasť Účastníkov Programu v Programe je bezplatná.

IV.

Výhry

 1. Traja víťazi Programu získajú finančný príspevok vo výške 3.000,- € (slovom tri tisíc Euro) určený na rozvoj svojho talentu, nasledovne.
 2. Finančné príspevky pre víťazov Programu budú odovzdané osobne víťazom, resp. ich zákonným zástupcom v priestoroch Vyhlasovateľa na adrese: Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava.
 3. Finančný príspevok víťazom, resp. ich zákonným zástupcom odovzdá predseda poroty.
 4. Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie finančného príspevku pre víťaza je osobné prevzatie finančného príspevku zo strany víťaza, resp. jeho zákonného zástupcu v deň určenýVyhlasovateľom.

V.

Priebeh a vyhodnotenie Programu

 1. Registrácia do Programu je možná v súlade s týmito Pravidlami v čase od 01.04.2019 do 31.07.2019 na web stránke www.nadaciapartners.sk.
 2. Z Prezentácií Účastníkov Programu, ktoré budú v súlade s týmito Pravidlami, vyberie porota Programu tri víťazné Prezentácie.
 3. Porota Programu je vymenovaná Vyhlasovateľom. Porota sa skladá z predsedu poroty, ktorým je Ján Müller a členov poroty, ktorými sú uraj Juras, Bohuslav Benedek a Monika Remiašová.
 4. Vyhodnotenie Programu budú zverejnené najneskôr do 29.02.2020 na web stránke www.nadaciapartners.sk.
 5. Účastníci Programu, ktorých Prezentácie zvíťazia v Programe, budú upovedomení o víťazstve v Programe a o termíne odovzdania finančných cien prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu Účastníka Programu uvedenú pri registrácii do Programu.

VI.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastníci Programu zaregistrovaním sa na web stránke www.nadaciapartners.sk udeľujú Vyhlasovateľovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, a to za účelom účasti v Programe, vrátane vyhodnotenia Programu, kontaktovania Účastníkov Programu, ich zákonných zástupcov, zverejnenia víťazov a odovzdania finančnej ceny víťazom. Účastníci Súťaže poskytujú svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na dobu určitú, a to do 90 dní odo dňa ukončenia Programu. Účastník Programu môže súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla Vyhlasovateľa alebo na e-mailovú adresu info@nadaciapartners.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v priebehu trvania Programu, resp. pred odovzdaním výhier, účasť Účastníka Programu v Programe automaticky zaniká, t.j. Vyhlasovateľ Prezentáciu takéhoto Účastníka Programu vyradí z Programu a neumožní takémuto Účastníkovi Programu ani prevzatie výhry v prípade úspechu takéhoto Účastníka Programu v Programe.
 2. Účastník Programu vyhlasuje, že v prípade, ak ku dňu registrácie do Programu ešte nedosiahol plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s jeho účasťou v Programe.
 3. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv Účastníkov Programu ako dotknutých osôb, sú Účastníkom Programu sprístupnené na webovej stránke www.nadaciapartners.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.
 4. Účastník Programu zaregistrovaním sa do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk udeľuje Vyhlasovateľovi svoj súhlas a súhlasí, že Vyhlasovateľ je v súvislosti s Programom oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, bezplatne Účastníkom Programu uvedené meno, priezvisko a mesto, ako aj podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa Účastníka Programu alebo jeho prejavov osobnej povahy v médiách zachytených v Prezentácii, a to vrátane web stránky www.nadaciapartners.sk, jeho propagačných a reklamných materiáloch. Účastník Programu zaregistrovaním sa do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk súhlasí tiež s tým, že môžu byť bezodplatne vyhotovované a časovo neobmedzene zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazovo-zvukové záznamy Účastníka Programu.
 5. Vyhlasovateľ je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR oprávnený spracúvať kontaktné osobné údaje Účastníka Programu uvedené v registračnom formulári (v rozsahu e-mailovej adresy) na účely výkonu priameho marketingu (zasielanie newslettrov, informácií o podujatiach a pod.) na základe oprávneného záujmu Vyhlasovateľa. Účastník Programu má právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Vyhlasovateľa alebo na e-mailovú adresu info@nadaciapartners.sk. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv Účastníkov Programu ako dotknutých osôb, sú Účastníkom Programu sprístupnené na webovej stránke www.nadaciapartners.sk v sekcii „ochrana osobných údajov“.

VII.

Udelenie licencie

 1. Účastník Programu zaregistrovaním sa do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk udeľuje Vyhlasovateľovi nevýhradnú, územne a časovo neobmedzenú, bezplatnú licenciu s právom udeliť sublicenciu, na použitie Prezentácie v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zák. č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (Autorský zákon) (ďalej len „Licencia“).
 2. Účastník Programu zaregistrovaním sa do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že vo vzťahu k Prezentácii, ktorú priložil pri registrácii sa do Programu, (i) sú vysporiadané všetky autorské práva k Prezentácii a k autorským dielam, ktoré boli alebo mohli byť použité v Prezentácii, (ii) je oprávnený udeliť Licenciu na použitie Prezentácie v rozsahu udelenej Licencie, (iii) bezo zvyšku vysporiadal práva všetkých autorov a ďalších osôb, ktoré sa podieľali na vytvorení Prezentácie a jeho právo nakladať s Prezentáciou v rozsahu udelenej Licencie nie je ničím obmedzené, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým Vyhlasovateľovi vznikne.

VIII.

Všeobecné podmienky

 1. Registráciou na web stránke www.nadaciapartners.sk Účastník Programu vyjadruje súhlas s účasťou v Programe a s Podmienkami Programu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Programu zo strany Účastníkov Programu a tiež právo (i) vylúčiť Účastníka Programu z účasti v Programe, (ii) nepriznať nárok na finančnú cenu, pokiaľ si víťaz, resp. jeho zákonný zástupca finančnú cenu neprevezme v čase určenom Vyhlasovateľom, (iii) nepriznať nárok na finančnú cenu, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tohto Programu podľa týchto Podmienok bude zistené dodatočne (po určení Účastníka Programu za víťaza v súlade s týmito Podmienkami); najneskôr však k momentu odovzdania finančnej ceny, (iv) kedykoľvek zrušiť tento Program a/alebo odvolať tento Program a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu registrácie do Programu a/alebo zmeniť tieto Podmienky programu a/alebo doplniť tieto Podmienky Programu.
 3. Tieto Podmienky Programu môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti s Programom, avšak tieto úplné Podmienky sú považované v rámci Programu za jediné, úplné a konečné.
 4. Finančné ceny v Programe nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté finančné ceny prepadajú v prospech Vyhlasovateľa.
 5. Účastník Programu zaregistrovaním sa do Programu na web stránke www.nadaciapartners.sk výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že mu je známa skutočnosť, že finančná cena podlieha daňovej povinnosti podľa zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 6. Účastníci Programu ani ich zákonní zástupcovia nemajú právo na náhradu žiadnych nákladov spojených s účasťou v Programe zo strany Účastníka Programu ani s prevzatím finančnej ceny zo strany víťazov Programu.
 7. Tieto Podmienky Programu sú k dispozícii na webovej stránke Vyhlasovateľa www.nadaciapartners.sk, ako aj na webovej stránke www.nadaciapartners.sk.